List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 지장재일 buddha71 2018.02.07 889
27 산신기도 buddha71 2018.02.07 531
26 관음재일 buddha71 2018.02.07 504
25 열반제일 buddha71 2018.03.09 351
24 약사제일 buddha71 2018.03.09 329
23 독성.칠성기도 buddha71 2018.03.09 324
22 천도제 buddha71 2018.03.09 321
21 지장재일 buddha71 2018.03.09 311
20 정초기도회향 buddha71 2018.03.09 306
19 초하루/약사여래기도 buddha71 2018.03.09 301
18 천도제 buddha71 2018.03.09 290
17 관음백일기도회향 buddha71 2018.03.09 290
16 적멸창법기도 buddha71 2018.02.07 287
15 관음제일 buddha71 2018.03.09 286
14 행원법회 buddha71 2018.03.09 285
13 삼재.입춘기도 입재 file buddha71 2018.01.25 276
12 천도제 buddha71 2018.03.09 275
11 방생 buddha71 2018.03.09 272
10 약사재일 buddha71 2018.02.07 256
9 행원법회 buddha71 2018.02.07 254
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2

LINK

CONTACT US

고객센터 : 02-954-1474

팩스 : 02-955-7179

업무시간 : 오전 9시 - 오후 5시

주소 : 서울시 도봉구 도봉산길 92-2

대한불교조계종 천축사

대표 : 주지스님: 함결

Copyright 2018~ 무애. All rights reserved.