List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 특별기도 종무소 2018.05.06 165
27 산신소원제 file buddha71 2018.04.09 273
26 약사제일 buddha71 2018.03.09 959
25 독성.칠성기도 buddha71 2018.03.09 401
24 열반제일 buddha71 2018.03.09 846
23 지장재일 buddha71 2018.03.09 755
22 정초기도회향 buddha71 2018.03.09 336
21 행원법회 buddha71 2018.03.09 312
20 천도제 buddha71 2018.03.09 325
19 관음백일기도회향 buddha71 2018.03.09 311
18 초하루/약사여래기도 buddha71 2018.03.09 346
17 관음제일 buddha71 2018.03.09 331
16 방생 buddha71 2018.03.09 324
15 일요법회 buddha71 2018.03.09 267
14 천도제 buddha71 2018.03.09 361
13 천도제 buddha71 2018.03.09 317
12 적멸창법기도 buddha71 2018.02.07 346
11 지장재일 buddha71 2018.02.07 925
10 산신기도 buddha71 2018.02.07 978
9 관음재일 buddha71 2018.02.07 1254
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2

LINK

CONTACT US

고객센터 : 02-954-1474

팩스 : 02-955-7179

업무시간 : 오전 9시 - 오후 5시

주소 : 서울시 도봉구 도봉산길 92-2

대한불교조계종 천축사

대표 : 주지스님: 함결

Copyright 2018~ 무애. All rights reserved.