List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 특별기도 종무소 2018.05.06 159
27 산신소원제 file buddha71 2018.04.09 249
26 약사제일 buddha71 2018.03.09 872
25 독성.칠성기도 buddha71 2018.03.09 384
24 열반제일 buddha71 2018.03.09 612
23 지장재일 buddha71 2018.03.09 704
22 정초기도회향 buddha71 2018.03.09 333
21 행원법회 buddha71 2018.03.09 303
20 천도제 buddha71 2018.03.09 313
19 관음백일기도회향 buddha71 2018.03.09 308
18 초하루/약사여래기도 buddha71 2018.03.09 330
17 관음제일 buddha71 2018.03.09 322
16 방생 buddha71 2018.03.09 312
15 일요법회 buddha71 2018.03.09 264
14 천도제 buddha71 2018.03.09 349
13 천도제 buddha71 2018.03.09 314
12 적멸창법기도 buddha71 2018.02.07 331
11 지장재일 buddha71 2018.02.07 916
10 산신기도 buddha71 2018.02.07 880
9 관음재일 buddha71 2018.02.07 1201
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2

LINK

CONTACT US

고객센터 : 02-954-1474

팩스 : 02-955-7179

업무시간 : 오전 9시 - 오후 5시

주소 : 서울시 도봉구 도봉산길 92-2

대한불교조계종 천축사

대표 : 주지스님: 함결

Copyright 2018~ 무애. All rights reserved.