List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
27 산신소원제 file buddha71 2018.04.09 89
26 약사제일 buddha71 2018.03.09 176
25 독성.칠성기도 buddha71 2018.03.09 173
24 열반제일 buddha71 2018.03.09 201
23 지장재일 buddha71 2018.03.09 163
22 정초기도회향 buddha71 2018.03.09 156
21 행원법회 buddha71 2018.03.09 147
20 천도제 buddha71 2018.03.09 138
19 관음백일기도회향 buddha71 2018.03.09 167
18 초하루/약사여래기도 buddha71 2018.03.09 144
17 관음제일 buddha71 2018.03.09 142
16 방생 buddha71 2018.03.09 118
15 일요법회 buddha71 2018.03.09 105
14 천도제 buddha71 2018.03.09 151
13 천도제 buddha71 2018.03.09 113
12 적멸창법기도 buddha71 2018.02.07 140
11 지장재일 buddha71 2018.02.07 727
10 산신기도 buddha71 2018.02.07 362
9 관음재일 buddha71 2018.02.07 300
8 행원법회 buddha71 2018.02.07 131
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2

LINK

CONTACT US

고객센터 : 02-954-1474

팩스 : 02-955-7179

업무시간 : 오전 9시 - 오후 5시

주소 : 서울시 도봉구 도봉산길 92-2

대한불교조계종 천축사

대표 : 주지스님: 함결

Copyright 2018~ 무애. All rights reserved.